کلیدواژه‌ها = نیترات
ارزیابی کیفیت منابع آب آثار طبیعی ملی دهلران با استفاده از شاخص کیفیت آب (WQI)

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2112-2124

عیسی سلگی؛ محمد ملک محمدی؛ فوزیه بیگ محمدی


تأثیر کاربرد بیوچار و کاه و کلش گندم بر غلظت آبشویی نیتروژن

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 355-365

زهرا پرتوی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


شبیه‌سازی چرخه نیتروژن در مدیریت‌های مختلف مدت زمان اعمال کود اراضی شالیزاری با استفاده از HYDRUS-1D

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 723-731

مریم نوابیان؛ نرگس جلیل‌نژاد ماسوله؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمدحسن بیگلویی


مقایسه کارایی بیوچار و ورمی‌کمپوست باگاس نیشکر در حذف نیترات از آب‌های آلوده و تعیین شرایط بهینه فرایند جذب

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 104-116

لاله دیوبند هفشجانی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ امیر سلطانی محمدی؛ فریبرز عباسی