کلیدواژه‌ها = انتقال رسوب
مدل ریاضی دوبعدی برای شبیه سازی جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب مستقیم

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 930-942

محمدرضا کریمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیراحمد دهقانی


بررسی عددی جریان ناشی از شکست سد با حمل رسوب بر روی بسترهای زنده با استفاده از Mike 3 Flow Model FM

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1038-1048

محمد همتی؛ مینا سودی؛ وحید ندرخانلو


ارزیابی دقت روش‌های مرسوم برآورد نرخ انتقال بار بستر با استفاده از داده‌های میدانی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 116-126

محسن طهماسبی نسب؛ امیراحمد دهقانی