ارزیابی خصوصیات کمی گیاه رزماری با استفاده از دو سیستم آبیاری قطره‌ای تحت تأثیر اعمال کم‌آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آّبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل

3 استاد، گروه فارماکوکنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

چکیده

به منظور ارزیابی ویژگی‌های کمی گیاه دارویی رزماری در شرایط کاربرد دو سیستم آبیاری قطره‌ای تحت تأثیر کم‌آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تولید نهال شهرداری کرمان در سال زراعی 1395 اجرا شد. در این تحقیق، دو سیستم آبیاری قطره‌ای (سطحی و زیرسطحی) به‌عنوان عامل اصلی و پنج سطح آبیاری شامل آبیاری کامل (تأمین کامل کمبود رطوبت خاک تا حد ظرفیت زراعی)، کم‌آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه هر کدام در دو سطح 75 و 55 درصد آبیاری کامل به‌عنوان عامل فرعی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نسبت به آبیاری قطره‌ای سطحی علاوه بر صرفه‌جویی 4/11 درصدی در مصرف آب، باعث افزایش 21 درصدی بهره‌وری آب شد. همچنین بیشترین وزن خشک اندام هوایی (2/4404 کیلوگرم در هکتار)، ارتفاع بوته (4/68 سانتی‌متر)، تعداد شاخه زایا (7/128) و شاخص سطح برگ در مزاحل مختلف رشد، در سطح تأمین کامل کمبود رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بدست آمد. تأمین 75 درصد آبیاری کامل در شرایط آبیاری ناقص ریشه در سیستم زیرسطحی باعث افزایش تمامی شاخص‌های رشد گیاه نسبت به تأمین 75 درصد آبیاری کامل در شرایط کم‌آبیاری تنظیم شده در سیستم زیرسطحی شد. این‌در حالی بود که تأمین 75 درصد آبیاری کامل در شرایط آبیاری ناقص ریشه در سیستم زیرسطحی در حالی صرفه‌جویی 25 درصدی در مصرف آب و افزایش 8/12 درصدی بهره‌وری آب را در پی داشت که کاهش 3/5 درصدی وزن خشک اندام رویشی، 9/8 درصدی تعداد شاخه زایا و 8/9 درصدی ارتفاع بوته را نسبت به تأمین کامل کمبود رطوبت خاک در سیستم زیرسطحی رقم زد. با بررسی هم‌زمان بهره‌وری آب و خصوصیات رشد گیاه دارویی رزماری، می‌توان به این نتیجه رسید که با تأمین 75 درصد آبیاری کامل در شرایط آبیاری ناقص ریشه در سیستم زیرسطحی، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب، با کم‌ترین کاهش در پارامترهای رشد گیاه مواجه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of quantitative traits of Rosmarinus officinalis L. with use of two drip irrigation systems Influenced by deficit irrigation

نویسندگان [English]

  • rasoul Asadi 1
  • Farzad Hassan Pour 2
  • Mitra Mehrabani 3
  • Amin Baghizadeh 4
  • Fatemeh Karandish 2
1 PhD student, Water Engineering Department, Faculty of Water and Soil, Zabol University
2 Associate Professor, Water Engineering Department, Faculty of Water and Soil, Zabol University
3 Department of Pharmacognozy, Faculty of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4 Associate Professor, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology
چکیده [English]

In order to study the effects of two drip irrigation systems and deficit irrigation on the quantitative traits of Rosmarinus officinalis L., an experiment was conducted in Kerman Municipality seedling production station in 2016. The experimental treatments were laid out in split plot a randomized complete block design with three replications. The treatments consisted of five irrigation regimes (full irrigation (FI-100), regulated deficit (RDI75 and RDI55) and partial root zone drying irrigation (PRD75 and PRD55)) in main plot and two drip irrigation systems (S1= surface and S2= subsurface) in sub plot. The results showed that applying of subsurface drip irrigation system compared to use of surface drip irrigation, in addition to saving 11.4 percent in water use, increased the water productivity 21 percent. Also, the highest herbage dry weight (4404.2 kg.h-1), plant height (68.4 cm), number of shoots (128.7) and leaf area index in different stages of growth were produced by S2FI. Using S2PRD75 compared to use of S2RDI75, increased all of the Rosmarinus plant growth parameters. However, Using S2PRD75 compared to use S2FI in addition to saving 25 percent in water use, increased the water productivity 12.8 percent and dry weight, number of shoots per plant and height of plant decreased 5.3, 8.9 and 9.8 percent respectively. Simultaneous analysis of Rosmarinus’s water productivity and its growth parameters showed that it could be possible to save in irrigation water use and increase the water productivity with the lowest decrease in the Rosmarinus plant growth parameters by applying S2PRD75.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kerman
  • Leaf Area Index
  • Medicinal Plant
  • Partial Root Zone Drying Irrigation
  • Water Productivity
بی‌نام. 1395. آمارنامه سازمان هواشناسی استان کرمان.
Ahmadi, S.H., Andersen, M.N., Plauborg, F., Poulsen, R.T., Jensen, C.R., Sepaskhah, A.R and Hansen, S. 2010. Effects of irrigation strategies and soils on field grown potatoes: Gas exchange and xylem [ABA]. Agricultural Water Management. 97: 1486-1494.
Allen, R.G., Pereir, L.S., Raes, D and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration guideLines for computing crop water requirements, Irrigation and Drainage Paper 56. Rome, Italy. p.300.
Aziz, E., Hendawi, S.T., Din, E and Omar, E.A. 2008. Effect of soil type and irrigation intervals on plant growth, essential oil yield and constituents of Thymus vulgaris plant. Agricultural and Environment Science. 4. 4: 443-450.
Chai, Q., Gan, Y., Zhao, C., Xu, H. L., Waskom, R. M., Niu, Y and Siddique, K. H. 2016. Regulated deficit irrigation for crop production under drought stress. Agronomy for Sustainable Development. 36. 3: 1–21.
Colak, Y.B., Yazar, A., Sesveren, S and Colak, I. 2017. Evaluation of yield and leaf water potantial (LWP) for eggplant under varying irrigation regimes using surface and subsurface drip systems. Scientia Horticulturae. 219: 10-21.
Consoli, S., Stango, F., Vanella, D., Boaga, J., Cassiani, G and Roccuzzo, G. 2017. Partial root-zone drying irrigation in orange orchards: Effects on water use and crop production characteristics. European Journal of Agronomy. 82: 190-202.
Davies, W.J., Bacon, M.A., Thompson, D.S., Sobeih, W and Rodriguez, L.G. 2000. Regulation of leaf and fruit growth in plants growing in drying soil: Exploitation of the plant’s chemical signaling system and hydraulic architecture to increase the efficiency of water use in agriculture. Journal of Experimental Botany. 51:1617-1626.
Dry, P.R and Loveys, B.R. 1998. Factors influencing grapevine vigor and the potential for control with partial root zone drying. Australian Journal of Grape and Wine Research, 4: 140-148.
Du, S., Kang, S., Li, F and Du, T. 2017. Water use efficiency is improved by alternate partial root-zone irrigation of apple in arid northwest China. Agricultural Water Management. 179: 184-192.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2015. Crops and drops: making the best use of water for agriculture, p. 28. Rome, Italy: FAO. Information brochure.
Gheysari, M., Mirlatif, S.M., Homaee, M., Asadi, M.E and Hoogenboom, G. 2009. Nitrate leaching in a silage maize field under different irrigation and nitrogen fertilizer rates. Agricultural Water Management, 96 (6): 946-954.
Ghrab, M., Gargouri, K., Bentaher, H., Chartzoulakisc, K., Ayadia, M., Mimound, M.B., Masmoudid, M.M., Mechliad, N.B and Psarrasc, G. 2013. Water relations and yield of olive tree (cv. Chemlali) in response to partial root-zone drying (PRD) irrigation technique and salinity under arid climate. Agricultural Water Management. 123: 1– 11.
Irmak, S., Djaman, K and Rudnick, D. 2016. Effect of full and limited irrigation amount and frequency on subsurface drip‑irrigated maize evapotranspiration, yield and water use efficiency and yield response factors. Irrigation Science. 34: 271-286.
Karandish, F. 2016. Improved soil-plant water dynamics and economic water use efficiency in a maize field under locally water stress. Agronomy and Soil Science. 62. 9: 1311-1323.
Khazaei, H,R., Nadjafi, F and Bannayan, M. 2008. Effect of irrigation frequency and planting density on herbage biomass and oil production of thyme (Thymus vulgaris) and hyssop (Hyssopus officinalis). Industrial Crops and Products. 27: 315-321.
Khosh-Khui, M., Ashiri, F and Sahakhiz, M.J. 2012. Effects of irrigation regimes on antioxidant activity and total phenolic content of thyme (Thymus vulgaris L.). Medicinal & Aromatic Plants. 1: 1-7.
Kusaka, M., Lalusin, A.G and Fujimura, T. 2005. The maintenance of growth and turgor in pearl millet (Pennisetum glaucum L. Leeke) cultivars with different root structures and osmo-regulation under drought stress. Plant Science. 168: 1-14.
Leithy S., El-Meseir T and Abdallah E. 2006. Effect of bio fertilizer, cell stabilizer and irrigation regime on Rosemary herbage oil yield and quality. Applied Sciences Research. 2. 10: 773-779.
Lim, T.J., Kim, K.I., Park, J.M and Noh, J.S. 2013. Estimation of the optimum installation depth of soil moisture sensor in an automatic subsurface drip irrigation system for greenhouse cucumber. Korean Journal of Soil Sciences. 46. 2: 99–104.
Limaa, R.S.N., Assis Figueiredoa, F.A.M.M., Martinsa, A.O., Deusa, B.C.S., Ferraza, T.M., Assis Gomesa, M.M., Sousab, E.F., Glennc, D.M and Campostrini, E. 2015. Partial rootzone drying (PRD) and regulated deficit irrigation (RDI) effects on stomatal conductance, growth, photosynthetic capacity and water-use efficiency of papaya. Scientia Horticulturae. 183: 13–22.
Marjanović, M., Jovanović, Z., Stikić, R and Radović, B. 2015. The effect of partial root-zone drying on tomato fruit growth. Procedia Environmental Sciences. 29: 87-98.
Nicolas, E., Ferrandez, T., Rubio, S., Alarcon, J and Sanchez, J. 2008. Annual water status, development, and flowering patterns for Rosmarinus officinalis plants under different irrigation conditions. Hortscience. 43: 1580-1585.
Paris, P., Matteo, G.D., Tarchi, M., Tosi, L., Spaccino, L and Lauteri, M. 2018. Precision subsurface drip irrigation increases yield while sustaining water use efficiency in Mediterranean poplar bioenergy plantations. Forest Ecology and Management. 409: 749–756.
Parvizi, H., Sepaskhah, A.R and Ahmadi, S.H. 2014. Effect of drip irrigation and fertilizer regimes on fruit yields and water productivity of a pomegranate (Punica granatum (L.) cv. Rabab) orchard. Agricultural Water Management, 146, 45–56.
Pintore, G., Usai, M., Bradesi, P., Juliano, C., Boatto, G., Tomi, F., Chessa, M., Cerri, R and Casanova, J. 2002. Chemical composition and antimicrobial activity of Rosmarinus officinalis L. oils from Sardinia and Corsica. Flavor and Fragrance Journal. 7: 15–19.
Pisciotta, A., Lorenzo, R.D., Santalucia, G and Barbagallo, M.G. 2018. Response of grapevine (Cabernet Sauvignon cv) to above ground and subsurface drip irrigation under arid conditions. Agricultural Water Management. 197: 122-131.
Rajoob, A., Massadeh, A and Omari, M.N. 2008. Evaluation of Pb, Cu, Zn, Cd, Ni and Fe levels in Rosmarinus officinalis (Rosemary) medicinal plant and soils in selected zones in Jordan. Environment Monitor Assessment. 140: 61-68.
Ram D, Ram, M and Singh, R. 2006. Optimization of water and nitrogen application to menthol mint (Mentha arvensis L.) through sugarcane trash mulch in a sandy loam soil of semi-arid subtropical climate. Bioresource Technology. 97: 886- 893.
Romero, P., Gil-Munoza, R., Fernández-Fernández, I., Del Amorb, F., Martínez-Cutillasa, A and García-García, J. 2015. Improvement of yield and grape and wine composition in field-grown monastrell grapevines by partial root zone irrigation, in comparison with regulated deficit irrigation. Agricultural Water Management. 149: 55–73.
Santos, L.N.S.D., Matsura, E.E., Gonçalves, I.Z., Barbosa, E.A.A., Nazario, A.A., Tuta, N.F., Elaiuy, M.C.L., Feitosa, D.R.C and Sousa, A.C.M.D. 2016. Water storage in the soil profile under subsurface drip irrigation: evaluating two installation depths of emitters and two water qualities. Agric. Water Manage. 170, 91–98.
Sardans, J., Roda, F and Penuelas, J. 2005. Effects of water and a nutrient pulse supply on Rosmarinus officinalis growth, nutrient content and flowering in the field. Environmental and Experimental Botany. 53: 1-11.
Sarker, K.K., Akanda, M.A., Biswas, S.H., Roy, D.K., Khatun, A and Goftar, M.A. 2016. Field performance of alternate wetting and drying furrow irrigation on tomato crop growth, yield, water use efficiency, quality and profitability. Journal of Integrative Agriculture. 15. 10: 2380–2392.
Sepaskhah, A.R and Ahmadi, S.H. 2010. A review on partial root-zone drying irrigation. International Journal of Plant Production. 4. 4: 241-258.
Shahnazari, A., Liu, F., Andersen, M.N., Jacobsen, S.E and Jensen, C.R. 2007. Effects of partial root-zone drying on yield, tuber size and water use efficiency in potato under field conditions. Field Crops Research. 100: 117-124.
Shahrokhnia, M. H and Sepaskhah, A. L. 2017. Physiologic and agronomic traits in safflower under various irrigation strategies, planting methods and nitrogen fertilization. Industrial Crops and Products. 95: 126-139.
Shao, G.C., Zhang, Z.Y., Liu, N., Yu, S.E and Xing W.G. 2008. Comparative effects of deficit irrigation (DI) and partial rootzone drying (PRD) on soil water distribution, water use, growth and yield in greenhouse grown hot pepper, Scientia horticulturae. 119: 11-16.
Shirzad, S., Hosein, A and Daliri, R. 2011. Influence of drought stress and interaction with salicylic acid on medicinal pumpkin (Cucurbita pepo L.) seedling growth. Botany Research Journal. 4: 35-40.
Sreevalli, Y., Baskaran, K., Chandrashekara, R and Kuikkarni, R. 2001. Preliminary observations on the effect of irrigation frequency and genotypes on yield and alkaloid concentration in periwinkle. Journal of Medicinal and Aromatic Plant Science. 22: 356-358.
Sun, Y., Holm, P.E and Liu, F. 2014. Alternate partial root-zone drying irrigation improves fruit quality in tomatoes. Horticultural Science. 41. 4: 185–191.
Taiz, L and Ziger, E. 1991. Plant Physiology. Benjamin Publication. p. 346-356.
Terpinc, P., Bezjak, M and Abramovic, H. 2009. A kinetic model for evaluation of the antioxidant activity of several Rosemary extracts. Food Chemistry. 115. 2: 740-744.
Topak, R., Acar, B., Uyanoz, R and Ceyhan, E. 2016. Performance of partial root-zone drip irrigation for sugar beet production in a semi-arid area. Agricultural Water Management. 176: 180-190.
Wang, Z., Liu, F., Kang, S.H and Jensen, C.R. 2012. Alternate partial root zone drying irrigation improves nitrogen nutrition in maize (Zea mays) leaves. Environmental Experimental Botany. 75: 36-40.
Xu H., Qin F., Wang F., Xu Q., Wang R., Shah S., Zhao A and Li F. 2009. Applications of xerophyte physiology in plant production-Partial root drying improves tomato crops. Journal of Food, Agriculture and Environment. 7: 981- 988.
Yazar, A., Gökçel, F and Sezen, M. 2009. Corn yield response to partial root zone drying and deficit irrigation strategies applied with drip system. Plant Soil Environment. 55: 494-503.
Zhang, H.X., Chi, D.C., Wang, Q., Fang, J and Fang, X.Y. 2011. Yield and quality response of cucumber to irrigation and nitrogen fertilization under subsurface drip irrigation in solar greenhouse. Agriculture Science China. 10. 6: 921–930.