کلیدواژه‌ها = ذرت
ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر زیست‌توده و تبخیر تعرق ذرت (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1348-1360

مژگان احمدی؛ هادی رمضانی اعتدالی


اثر کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری بخشی ریشه (ثابت و متغیر) بر خصوصیات رشدی ریشه در ذرت علوفه‌ای

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1964-1972

نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی


برنامه‌ریزی آبیاری ذرت دانه‌ای با استفاده از شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1842-1852

ستار جلیلیان؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب


ارزیابی مدل‌های کاهش جذب آب ذرت دانه‌ای در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 930-941

آرش شیرمحمدی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب


بررسی تاثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفه ‏ای

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 700-713

سید محمد تفضلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ امین علیزاده


بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانه‌ای

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 919-930

فرید فیض اله پور؛ فریبرز عباسی؛ مهدی کوچک زاده؛ رجب چوگان؛ محمد نبی غیبی


تأثیر کم آبیاری و آبیاری با پساب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و کارآیی مصرف آب در منطقه پاکدشت

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 821-831

محمد عامریان؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مجید قربانی جاوید


بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری در واحد‌های زراعی شبکه‌‌ آبیاری و زهکشی شهید چمران اهواز

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 339-351

افشین نجفی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ حامد ابراهیمیان؛ سید هادی میرابولقاسمی


برنامه‌‌ریزی آبیاری ذرت بر اساس اختلاف دمای آسمانه گیاهی و هوا

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 412-421

ابوالفضل ناصری


شبیه‌سازی اثرات تنش آبی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 73-82

امیر سالاری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ مهدی بهرامی


تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای نواری

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 83-93

مصطفی منجشیرینی؛ بهروز مصطفی‌زاده فرد؛ امیر سالاری؛ اسماعیل لندی


رابطه بین عملکرد ذرت با مصرف آب (نیاز آبی محاسباتی و کمبود رطوبت خاک)

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 605-613

حسین ابراهیمی؛ حسین حسن پوردرویشی